Om

vekst i miljø

Birthe Marie Løveid er utdannet skulptør fra Statens Kunstakademi i Oslo og Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Hun ble tidlig engasjert i kunsten og kunstnerrollens plass i samfunnet, og har vært aktiv innen kunstnerorganisasjonene både nasjonalt og regionalt helt siden kunstneraksjonen i 1976.
Av viktige verv kan nevnes mangeårig kunstnerrepresentant i styrene for Utsmykningsfondet (nå KORO) og Henie Onstad Kunstsenter.
I mange år underviste hun på Kunstakademiet i Bergen, hvor hun også var rektor i tre perioder. Fra 2003 har hun mottatt Statens garantiinntekt for kunstnere.
Birthe Marie Løveids kunstneriske virksomhet har i stor grad dreid seg om kunst i det offentlige rom. Samspillet mellom verket og publikum står sentralt. Hun søker å erstatte den tradisjonelle høytidelige distansen som ofte preger monumentet og representasjonsskulpturen, med nærhet – og åpne for tilskuerens egne fortellinger.